Bạn có thể điền số mấy vào dấu? Để hợp lôgic nhất?

36

Thử xem ai có thể điền vào dấu ? trong hình dưới đây. Đáp án là một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bạn có thể điền số mấy vào dấu? Để hợp lôgic nhất?