Bài toán trồng 9 cây thành 5 hàng

47

Một bạn gửi về cho Baitoan.com câu hỏi: “hãy vẽ sơ đồ trồng 9 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 3 cây”.

Bạn nào giúp được bạn ấy nào.