Thêm một đường thẳng duy nhất để trở thành phép tính đúng

51

Đề bài đưa ra là các em làm thế nào mà chỉ thêm một đường thẳng duy nhất mà phép tính dưới đây trở thành phép tính đúng.

Thêm một đường thẳng duy nhất để trở thành phép tính đúng