Có bao nhiêu hình tam giác trong hình sau?

41

Thử tài các em học sinh tiểu học bằng bài toán đếm hình. Câu hỏi đưa ra là: Có bao nhiêu hình tam giác trong hình sau?.

Hình vẽ:

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình sau?