Theo bạn bậc thang thứ bao nhiêu bị hỏng?

32

Một cầu thang có 13 bậc, trong đó có 1 bậc bị hỏng. Người thứ nhất bước lên bậc thứ nhất rồi cứ thế nhảy 2 bậc một cho đến đỉnh cầu thang. Người thứ hai cứ bước lên 3 bậc thang thì lui về 1 bậc, rồi lại tiếp ba bậc, lui 1 bậc cho đến khi lên tới đỉnh. Vậy theo bạn bậc thang thứ bao nhiêu bị hỏng?