Tìm sĩ số của khối ba

34

Trường ta sĩ số 1000.

Khối một sĩ số đứng hàng nhất nha

Chiếm 1 phần 4 trường ta

Khối năm, khối bốn, khối ba cân bằng

Khối hai sĩ số biết rằng

180 nhớ chăng bạn hiền

Đố nhi đồng, đố thiếu niên

Khối ba sĩ số đáp liền bao nhiêu?