Bài toán tìm số con cua, ếch, gà

8

Nội dung bài toán: Có 120 con vừa gà, vừa ếch, vừa cua và có tất cả 1000 chân. Tìm số con biết số ếch gấp 7 lần số gà và gà có 2 chân, ếch có 4 chân và cua có 10 chân.

Lời giải:

Giả sử tất cả 120 con đều là cua thì số chân sẽ là:10×120=1200(chân)
Số chân tăng thêm là:1200-1000=200(chân)
Theo bài ra, cứ có 1 gà thì có 7 ếch. Nên nếu ta thay 8 cua bằng 7 ếch và 1 gà thì số chân tăng thêm là:10×8-2×1-4×7=50(chân)
Vậy, số gà là:200:50=4(con)
Số ếch là:4×7=28(con)
Số cua là:120-4-28=88(con)