Bài toán tính chiều dài mỗi tấm vải

10

Ba tấm vải có tổng số đo chiều dài là 210m. Nếu cắt 1/7 tấm thứ nhất, 2/11 tấm thứ hai và 1/3 tấm thứ ba thì phần còn lại của ba tấm dài bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải.

Lời giải:

Tấm 1 còn lại
1- 1/7 = 6/7 tấm vải =18/21 tấm vải
Tấm 2 còn
1 – 2/11 = 9/11 tấm vải =18/22 tấm vải
Tấm 3 còn
1 – 1/3 = 2/3 tấm vải = 18/ 27 tấm vải
Vì phần còn lại của 3 tấm vải bằng nhau nên lúc đầu chiều dài tấm 1 là 21 phần , tấm 2 là 22 phần , tấm 3 là 27 phần
Giá trị 1 phần
210 : (21 + 22 +27) = 3m
Tấm 1 dài
3 x 21 =63 m
Tấm 2 dài
3 x 22 =66m
Tấm 3 dài
3 x 27 =81m