Quả bóng có giá tiền bao nhiêu?

39

Có bốn bạn A, B, C, D góp tiền đi mua quả bóng đá

Bạn A bỏ 1/3 số tiền quả bóng

Bạn B bỏ bằng 1/3 số tiền của 3 bạn A, C, D Bạn C bỏ bằng 1/5 số tiền của 3 bạn A, B, D Bạn D bỏ 15000 ngàn đồng số tiền quả bóng.

Đố các bạn biết với dữ kiện như trên thì quả bóng có giá tiền bao nhiêu?