Đố các bạn biết có bao nhiêu con cá chưa cắt đầu và đuôi?

45

Ngày chủ nhật, hai bạn Tí và Tèo rủ nhau đi câu cá. Hai bạn mang về 24 con cá. Tí thì muốn cắt lìa đầu cá còn Tèo thì muốn cắt lìa đuôi cá. Hai bạn cùng ngồi cắt… Quá mệt hai bạn cùng ngồi nghỉ và nhận ra rằng 3/8 số cá đã cắt đuôi và 5 con cá đã cắt đầu và đuôi.

Đố các bạn biết có bao nhiêu con cá chưa cắt đầu và đuôi?