Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm số khẩu trang mua được

Bài toán: Lớp mua 6 túi khẩu trang. Lấy đi 30 cái, còn lại chia vào 4 túi thì mỗi túi hơn túi lúc đầu 3 cái. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu cái ?

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

4 túi sau hơn 4 túi lúc đầu:
3 x 4 =12 (cái)
2 túi lúc đầu có:
30 + 12 = 42 (cái)
Lúc đầu có tất cả:
42 : 2 × 6= 126 (cái)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán