Toán lớp 4

Bài toán tính chiều dài, chiều rộng, diện tích hình chữ nhật

1748

Bài toán lớp 4:

Một hình chữ nhật có chu vi 180 cm, chiều dài hơn chiều rộng 22 cm.
– Tính chiều dài, chiều rộng?
– Tính diện tích.

Gợi ý giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 180 : 2 = 90 cm

Chiều dài hình chữ nhật: (90+22):2=56 cm

Chiều rộng hình chữ nhật: 90-56=34 cm

Diện tích hình chữ nhật: 56×34= 1904 cm2

* Chú ý: Để giải dạng toán này các em cần làm các bước sau:

– Bước 1: Tính nửa chu vi (nếu bài cho chu vi), bài cho chiều dài hơn chiều rộng (hoặc chiều rộng kém chiều dài)

– Bước 2: Chiều dài = (nửa chu vi + hiệu) : 2

→ Tính được chiều rộng

– Bước 3: Diện tích = dài x rộng

Tiểu học

Bài toán tính chiều dài mỗi tấm vải

1336

Ba tấm vải có tổng số đo chiều dài là 210m. Nếu cắt 1/7 tấm thứ nhất, 2/11 tấm thứ hai và 1/3 tấm thứ ba thì phần còn lại của ba tấm dài bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải.

Lời giải:

Tấm 1 còn lại
1- 1/7 = 6/7 tấm vải =18/21 tấm vải
Tấm 2 còn
1 – 2/11 = 9/11 tấm vải =18/22 tấm vải
Tấm 3 còn
1 – 1/3 = 2/3 tấm vải = 18/ 27 tấm vải
Vì phần còn lại của 3 tấm vải bằng nhau nên lúc đầu chiều dài tấm 1 là 21 phần , tấm 2 là 22 phần , tấm 3 là 27 phần
Giá trị 1 phần
210 : (21 + 22 +27) = 3m
Tấm 1 dài
3 x 21 =63 m
Tấm 2 dài
3 x 22 =66m
Tấm 3 dài
3 x 27 =81m