Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tích

59

Các bạn thử giải bài toán lớp 4 này xem có giải được không nhé: Tìm số có hai chữ số biết hiệu các chữ số bằng 3 và tích các chữ số bằng 18.

Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tích