Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tính tổng của học sinh lớp 5

Bài toán: Tính tổng

\displaystyle E=\frac{2}{{15}}+\frac{3}{{40}}+\frac{{11}}{{152}}+\frac{{13}}{{608}}+\frac{{25}}{{1824}}+\frac{{30}}{{4959}}

Lời giải:

Thử với 2 phân số đầu tiên của tổng E dễ thấy:

\displaystyle \frac{2}{{15}}=\frac{1}{3}-\frac{1}{5};\frac{3}{{40}}=\frac{1}{5}-\frac{1}{8}\ldots

Nên \displaystyle E=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{{19}}+\frac{1}{{19}}-\frac{1}{{32}}+\frac{1}{{32}}-\frac{1}{{57}}+\frac{1}{{57}}-\frac{1}{{87}}=\frac{1}{3}-\frac{1}{{87}}=\frac{{28}}{{87}}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán