Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán quy luật của dãy số nâng cao

Bài toán quy luật của dãy số nâng cao được cho như sau:

Cho một dãy số gồm các số 5; 12; 26; 47; 75;…
a) Tìm số thứ 79 của dãy
b) số 11982 có phải là 1 số của dãy không ? vì sao ?
c) số 12017 có phải là 1 số của dãy không ? vì sao ?

Lời giải:

Nhận xét:
7 × 0 + 5 = 5
7 × (0 + 1) + 5 = 12
7 × (0 + 1 + 2) + 5 = 26
7 × (0 + 1 + 2 + 3) + 5 = 47
….
a) số thứ 79 = 7 × (0 + 1 + 2 + 3 + … + 78) + 5 = 21572.
b) giả sử số 11982 thuộc dãy, khi đó:
11982 = 7 × (0 + 1 + 2 + 3 + … + X) + 5
=> 0 + 1 + 2 + 3 + … + X = (11982- 5) ÷ 7
0 + 1 + 2 + 3 + … + X = 1711
X × (X + 1) = 3422
=> X = 58.
Do vậy số 11982 thuộc dãy số.
c) Lập luận tương tự câu b.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán