Toán lớp 4

Giải bài toán điền vào dãy số theo quy luật – Toán tư duy lớp 4

427

Bài toán: Điền số vào dãy sau:  2 ; 5 ; 11; 20; 35; 59; 98 ;….

Giải:

Lấy hai số đầu cộng lại rồi cộng với 4 thì ra số thứ ba
2 + 5 + 4 = 11
5+11+4=20
11+20+4=35
….
59+98+4=161

Số cần điền vào chỗ chấm là 161

Tiểu học

Bài toán quy luật của dãy số nâng cao

413

Bài toán quy luật của dãy số nâng cao được cho như sau:

Cho một dãy số gồm các số 5; 12; 26; 47; 75;…
a) Tìm số thứ 79 của dãy
b) số 11982 có phải là 1 số của dãy không ? vì sao ?
c) số 12017 có phải là 1 số của dãy không ? vì sao ?

Lời giải:

Nhận xét:
7 × 0 + 5 = 5
7 × (0 + 1) + 5 = 12
7 × (0 + 1 + 2) + 5 = 26
7 × (0 + 1 + 2 + 3) + 5 = 47
….
a) số thứ 79 = 7 × (0 + 1 + 2 + 3 + … + 78) + 5 = 21572.
b) giả sử số 11982 thuộc dãy, khi đó:
11982 = 7 × (0 + 1 + 2 + 3 + … + X) + 5
=> 0 + 1 + 2 + 3 + … + X = (11982- 5) ÷ 7
0 + 1 + 2 + 3 + … + X = 1711
X × (X + 1) = 3422
=> X = 58.
Do vậy số 11982 thuộc dãy số.
c) Lập luận tương tự câu b.