Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán hai tỉ số, hiệu không đổi – Toán nâng cao lớp 5

Bài toán: 10 năm trước đây tuổi mẹ gấp 10 lần tuổi con, sau 22 năm nữa tuổi con bằng nửa tuổi mẹ . Tính tuổi mỗi người hiện nay ?

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Tuổi con 10 năm trước: |—|

Tuổi mẹ 10 năm trước:  |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

Tuổi con 10 năm trước ứng với: \displaystyle \frac{1}{{10-1}}=\frac{1}{9} (hiệu số tuổi 2 người)

Tuổi con 22 năm sau: |—|

Tuổi mẹ 22 năm sau:  |—|—|

Tuổi con 22 năm sau ứng với: \displaystyle \frac{1}{{2-1}}=1 (hiệu số tuổi 2 người)

Hiệu số tuổi của con 22 năm sau so với tuổi của con 10 năm trước là: 22 + 10 = 32 (tuổi)

=> 32 tuổi ứng với: \displaystyle 1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9} (hiệu số tuổi 2 người)

=> Hiệu số tuổi của mẹ và con là: \displaystyle 32:\frac{8}{9}=36 (tuổi)

Tuổi con 10 năm trước là: \displaystyle \frac{1}{9}\times 36=4 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 4 + 10 = 14 (tuổi)

Tuổi mẹ 10 năm trước là: 4 x 10 = 40 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 40 + 10 = 50 (tuổi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán