Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải một bài toán khó áp dụng tính chia hết – Toán nâng cao lớp 4

Baitoan.com chia sẻ tới các bạn cách áp dụng dấu hiệu chia hết đã học ở lớp 4 để giải một bài toán khó. Trong bài viết này là dấu hiệu chia hết cho 5 và 9.

Bài toán: Tìm số có 5 chữ số \displaystyle \overline{{\text{abcde}}}. Biết \displaystyle \overline{{\text{abcde}}}=\text{a }\!\!\times\!\!\text{ b }\!\!\times\!\!\text{ c }\!\!\times\!\!\text{ d }\!\!\times\!\!\text{ e}\times 45.

Giải:

Lưu ý rằng 45 chia hết cho 9. Nên \displaystyle \overline{{\text{abcde}}} chia hết cho 9

Vậy (a + b + c + d + 5) phải chia hết cho 9

Mà a; b; c; d đều lẻ nên tổng a + b + c + d là số chẵn. Từ đó suy ra: a + b + c + d chỉ có thể nhận hai giá trị 4 hoặc 22

Xét lần lượt từng trường hợp

+ Nếu a + b + c + d = 4 thì chỉ có duy nhất 1 khả năng xảy ra: a = b = c = d = 1. Thử vào ta thấy không thỏa mãn nên loại

+ Trường hợp 2: nếu a + b + c + d = 22 thì chỉ có 2 khả năng đó là các chữ số (1; 5; 7; 9) hoặc (1; 7; 7; 7)

Thay vào thấy chỉ có 1 trường hợp thỏa mãn

Tìm đc số là 77175

(Theo Trần Trí Tuệ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán