Bài toán điền số thích hợp vào ô trống – Toán lớp 2

74

Các em hãy điền vào ô trống kết quả thích hợp.

Ví dụ: 42 – 18 = 24 thì ta điền vào ô trống
Bài toán điền số thích hợp vào ô trống - Toán lớp 2