Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán công việc chung – Toán nâng cao lớp 4

Bài toán: Ba người thợ cùng làm chung một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì mất 3 giờ mới xong. Nếu người thứ 2 làm một mình thì mất 4 giờ mới xong. Nếu người thứ ba làm một mình thì mất 6 giờ mới xong. Hỏi cả ba người cùng làm thì mấy giờ sẽ hoàn thành công việc?

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

Giải:

Trong 1 giờ người thứ nhất làm được
1:3= 1/3 (công việc)
Trong 1 giờ người thứ 2 làm được
1:4= 1/4 (công việc)
Trong 1 giờ người thứ 3 làm được
1:6= 1/6 (công việc)
Trong 1 giờ cả 3 người làm được
1/3+1/4+1/6= 3/4 (công việc)
Thời gian để cả 3 người hoàn thành công việc là
1:3/4= 4/3 (giờ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán