Bài tập nhân đa thức – Toán lớp 8

52

1. Tính giá trị:

B = x15 – 8x14 + 8x13 – 8x12 + … – 8x2 + 8x – 5 với x = 7

2. Cho ba số tự nhiên liên tiếp. Tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số sau là 50. Hỏi đã cho ba số nào?

3. Chứng minh rằng nếu: \(\displaystyle \frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\) thì

(x2 + y2 + z2) (a2 + b2 + c2) = (ax + by + cz)2