Toán lớp 7

Một số bài tập đơn thức đồng dạng – Đại số 7

127

Bài 1: Thu gọn và chỉ ra phần hệ số và phần biến của các đơn thức sau:

a) $ 2xy^{2}.\left( {-\dfrac{5}{2}x^{2}y} \right)$;

b) $ \dfrac{2}{3}ax^{2}y^{3}xy^{2}$ ( a là hằng số );

c) $ -\dfrac{2}{{15}}abx^{2}.5ax$ (a, b là hằng số );

d) $ \left( {3+2,7} \right)x^{2}y^{3}z.$

Bài 2: Rút gọn:

a) $ x^{4}y-5xy^{3}+2xy^{3}-5x^{4}y;$ b) $ 5xy^{4}-5xy+7xy-2xy^{4};$

c) $ -3x^{5}y^{4}+3x^{2}y^{3}-7x^{2}y^{3}+5x^{5}y^{4};$

d) $ \left( {\dfrac{2}{5}x^{3}y^{2}} \right)^{2}\left( {-\dfrac{{15}}{4}xy^{5}} \right);$

e) $ \dfrac{1}{2}x^{4}y-\dfrac{3}{2}x^{3}y^{4}+\dfrac{5}{3}x^{4}y-x^{3}y^{4};$

f) $ -\dfrac{1}{3}x^{5}y^{7}\left( {\dfrac{3}{2}xy^{2}} \right)^{2}.$

Bài 3: Cho các biểu thức đại số sau:

$ A = \dfrac{1}{2}ax^{2}y.3\left( {y^{2}z} \right)^{3}$ ( a là hằng số ); C = -2;

$ B = -3abxz^{3}.\dfrac{1}{3}xy^{7}$ (a, b là hằng số ); D = $ 5x^{2}y+\dfrac{1}{2}x;$ E = 0.

a) Trong các biểu thức trên biểu thức nào là đơn thức?

b) Thu gọn các đơn thức ( nếu có ) và chỉ ra phần hệ số, phần biến của các đơn thức đó;

c) Tìm các đơn thức đồng dạng; tìm bậc của mỗi biến và của tập hợp các biến;

d) Tính giá trị của đơn thức B tại x = -2, y = 1, z = -1.

Bài 4: Thu gọn rồi cho biết phần hệ số, phần biến và bậc của các đơn thức:

a) $ \left( {\dfrac{1}{5}x^{3}y^{7}} \right)\left( {-\dfrac{5}{2}xy^{3}} \right)+\left( {-\dfrac{1}{3}x^{2}y^{5}} \right)^{2};$

b) $ \dfrac{1}{5}x^{3}y^{5}-\dfrac{1}{2}xy+\dfrac{1}{7}xy-\dfrac{2}{3}x^{3}y^{5};$

c) $ \left( {-2x^{3}y^{4}} \right)^{3}+\dfrac{1}{2}x^{3}y^{5}\left( {-\dfrac{2}{3}x^{6}y^{7}} \right);$

d) $ \left( {-\dfrac{1}{2}x^{3}y^{7}} \right)^{3}.\dfrac{4}{7}x^{2}y^{5}.\left( {7xy^{2}} \right)^{2};$

e) $ \left( {-2x^{4}y^{3}z^{7}} \right)^{2}.\left( {\dfrac{1}{4}xy^{5}} \right).\left( {-3x^{2}yz} \right)^{3}.\left( {-\dfrac{1}{{27}}x^{3}yz^{2}} \right).$

Bài 5: Tính các tổng sau:

a) $ -5x^{2}y+12xy^{2}+7xy-10xy+3x^{2}y-4xy^{2};$

b) $ 5x^{2}y^{3}-\dfrac{1}{2}xy^{2}-\dfrac{{11}}{2}x^{2}y^{3}+xy^{2}-3x^{3}y^{4}+\dfrac{1}{5}x^{3}y^{4};$

c) $ \dfrac{5}{2}x^{2}y^{5}-\left( {\dfrac{1}{2}x^{3}y^{4}-\dfrac{3}{2}xy+\dfrac{5}{2}x^{2}y^{5}} \right)+\left( {\dfrac{1}{2}x^{3}y^{4}-\dfrac{1}{2}xy} \right);$

d) $ \dfrac{1}{4}x^{2}-\left( {\dfrac{5}{2}x-\dfrac{7}{5}x^{2}-1} \right)+\left( {\dfrac{5}{2}x-1+\dfrac{1}{2}x} \right);$

e) $ -1\dfrac{1}{{25}}xy\left( {-5x} \right)^{2}+\dfrac{3}{4}y.\dfrac{2}{3}\left( {-x} \right)^{3}-\dfrac{3}{8}\left( {-x} \right)^{3}\left( {\dfrac{1}{3}y} \right).~$

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm