Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau

46

Trong số các bài toán lớp 7 có rất nhiều dạng bài tập. Các em hãy chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây:

a) Trong một tam giác, không thể có hai góc tù.

b) Góc ngoài của tam giác phải là góc tù.

c) Nếu cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân này bằng cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

d) Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.