Bài toán cắt gỗ cho học sinh lớp 1

8

Bài toán cắt gỗ cho học sinh lớp 1 nội dung như sau: Bố cắt thanh gỗ đi 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài 34 cm, đoạn thứ hai dài 25 cm. Hỏi thanh gỗ đã ngắn đi bao nhiêu cm?