Bài tập nối hình với bóng cho các bé

12

Dưới đây là những bài tập nối hình với bóng dành cho các bé luyện tập khả năng nhận biết hình ảnh giống nhau. Với hình con người, con vật, đồ vật, máy móc.

Thầy cô và bố mẹ cần nói cho các bé là chọn hình và bóng giống nhau để cho các bé hiểu.

Bài tập nối hình với bóng cho các bé

Bài tập nối hình với bóng cho các bé-1

Bài tập nối hình với bóng cho các bé-2

Bài tập nối hình với bóng cho các bé-3

Bài tập nối hình với bóng cho các bé-4

Bài tập nối hình với bóng cho các bé-5

Bài tập nối hình với bóng cho các bé-6

Bài tập nối hình với bóng cho các bé-6

Bài tập nối hình với bóng cho các bé-7