Tiểu học

Bài tập toán trắc nghiệm và tự luận ôn hè lớp 4 lên lớp 5

1869
Nội dung bài viết

  Bài tập toán trắc nghiệm và tự luận ôn hè dành cho học sinh học hết lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5. Giúp các em ôn lại kiến thức và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao nhất.

  Có 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

  I. Phần trắc nghiệm

  1:  Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu lắp được 36900 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp được nhiều hơn sáu tháng đầu năm 6900 xe đạp. Hỏi cả năm phân xưởng lắp được bao nhiêu xe đạp?

  A. 43800 xe đạp.                 C.   80700 xe đạp

  B.70700 xe đạp                  D.   50700 xe đạp

  2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

  a) 32864 5374 = 38238.

  b) 6728 2012 = 13858.

  c) 289950 4761 = 284711.

  d) 532 314 = 656.

  3:   Năm nay học sinh của một trường A trồng được 325900 cây. Năm ngoái trồng được nhiều hơn năm nay 91700 cây. Hỏi cả hai năm học sinh trường A trồng được bao nhiêu cây?

  A. 417600 cây    B.   509300 cây    C.   733500 cây    D.   743500 cây.

  4:  Tính:  (m n) x p biết m = 30 ; m = 40 ; p = 8 .

  A. 350                B.   78                  C.   560                D.   56

  5:  Chọn số thích hợp: ( 637 245) 259 = (637 259) ………?

  A. 259                B.    931               C.   1141              D.   245

  8:  Phát biểu nào sau đây là đúng:

  A. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.    C.   Góc tù lớn hơn góc vuông.

  B.Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.             D.   Góc nhọn lớn hơn góc tù.

  9:  Hai cạnh nào vuông góc nhau:

  Bài tập toán trắc nghiệm và tự luận ôn hè lớp 4 lên lớp 5

  A. BC vuông góc CD.

  B.AB vuông góc AD.

  C.AB vuông góc BC.

  D.BC vuông góc AD.

  10:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  Bài tập toán trắc nghiệm và tự luận ôn hè lớp 4 lên lớp 5

  a) MN và NP vuông góc.

  b) MN và MQ vuông góc.

  c) MQ và QP vuông góc.

  d) QP và PN không vuông góc

  11:  Hình sau có mấy cặp cạnh song song nhau?

  Bài tập toán trắc nghiệm và tự luận ôn hè lớp 4 lên lớp 5

  A. 4
  C. 1
  B. 3
  D. 2

  12:  Hai đội công nhân cùng đào một con đường dài 900 m, đội thứ nhất đào ít hơn đội thứ hai 164 m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?

  A. 204 m và 368       B.   532 m và 696 m     C.   386 m và 523 m       D.368 mvà 532 m

  II. Phần tự luận

  Bài 1. Trong các số : 6215 ; 56820 ; 42005 ; 97920 ; 82908 ; 20301

  – Các số chia hết cho 2 là : …………………………………………

  – Các số chia hết cho 3 là : …………………………………………

  – Các số chia hết cho 5 là : …………………………………………

  – Các số chia hết cho 2 và 5 là : …………………………………..

  – Các số chia hết cho 5 và 9 là : ………………………………………

  – Các số chia hết cho 2 và 3 là : ……………………………………..

  – Các số chia hết cho 2 , 5 , 9 là : …………………………………….

  Bài 2. Đặt tính rồi tính       

  7515 x 305                              267 x 2143

  857200 : 15700                        92157 : 257;

  Bài 3. Một đồn xe du lịch, 4 xe đi đầu chở tất cả 180 người, 5 xe đi sau chở tất cả 270 người. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu người?

  Bài 4. Hiện nay trung bình cộng số tuổi của 2 bố con l 25 tuổi. Tuổi bố hơn tuổi con l 28 tuổi.

  a) Tính số tuổi của bố và của con hiện nay

  b) Sau mấy năm nữa thì tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.

  Bài 5. Tính

  a) 2629 x 21 – 2526         b) 1575 81740 : 268 – 1255        c) 25 x 69 x 4

  Bài 6. Viết phân số tối giản:

  6 phút= ….. giờ          20 phút = ….. giờ          15 phút = ….. giờ

  18 giây = ….. pht        40 giây = pht               45 giây = …. pht

  Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện:

  Bài tập toán trắc nghiệm và tự luận ôn hè lớp 4 lên lớp 5

  Bài 8. Lớp 4A có 27 học sinh, lớp 4E có 33 học sinh. Cả hai lớp đã mua 720 quyển vở. Hỏi mỗi lớp mua bao nhiêu quyển vở , biết rằng mỗi học sinh mua số vở như nhau ?

  Bài 9. Mẹ có một tấm vải, lần thứ nhất mẹ cắt 1/5 tấm vải, lần thứ hai mẹ cắt  2/3  tấm vải. Sau hai lần cắt tấm vải còn lại 14m. Hỏi:

  a. Trước khi cắt tấm vải đó dài bao nhiêu mét?

  b. Mỗi lần mẹ cắt bao nhiêu mét vải?

  Bài 10. Hai người 10 ngày ăn hết 10kg gạo. Hỏi với mức ăn như thế, 4 người ăn 10 ngày hết bao nhiêu kg gạo?

  Bài 11. Một kho hàng ngày đầu nhận được 60 tấn hàng, ngày thứ hai nhận được bằng 1/3  số tấn hàng của ngày đầu. Ngày thứ ba nhận ít hơn ngày đầu 5 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày kho hàng đó nhận được bao nhiêu tấn hàng ?

  4 ( 1 bình chọn )

  Bài Toán
  https://baitoan.com
  Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
  Ý kiến bạn đọc (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Bài cùng chuyên mục
  Bài viết mới
  Xem thêm