Bài tập nối đồ vật ở hai cột có mối liên quan

84

Mỗi đồ vật ở cột bên trái đều liên quan đến một đồ vật ở cột bên phải. Bé nối chúng lại với nhau và nói mối liên quan đó.

Bài tập nối đồ vật ở hai cột có mối liên quan