Bài tập cộng trừ trong phạm vi 3

92

Những bài tập dưới đây dành cho các bé học cộng trừ trong phạm vi tới 3. Rất tốt cho tư duy của bé.

Bài tập cộng trừ trong phạm vi 3