Bài tập chọn số phù hợp với hình vẽ

104

Bài tập chọn số phù hợp với hình vẽ được đưa ra như sau: chọn số 1, 2 hoặc 3 là số lượng hình trong từng ô. Bài toán dành cho bé 3-4 tuổi.

Bài tập chọn số phù hợp với hình vẽ