Bài tập quan sát trình tự sắp xếp rồi chọn hình phù hợp

149

Bài tập quan sát trình tự sắp xếp rồi chọn hình phù hợp dành cho các bé từ 5-6 tuổi. Bài tập này rất tốt cho nhận thức quan sát của các con.

Quan sát trình tự sắp xếp của các hình trên từng hàng và chọn một hình ở cột bên phải cho phù hợp với cách sắp xếp đó.

Nối hình đó với vị trí số 4 trên mỗi hàng để có trình tự sắp xếp phù hợp.

Bài tập quan sát trình tự sắp xếp rồi chọn hình phù hợp