Bài tập nối ổ trứng gà mẹ đang ấp với số gà con sẽ nở

97

Bài tập nối ổ trứng gà mẹ đang ấp với số gà con sẽ nở là bài toán dành cho các bé lớp chồi. Bố mẹ hướng dẫn con một trứng sẽ nở ra một gà.

Bài tập nối ổ trứng gà mẹ đang ấp với số gà con sẽ nở