Bài 1: Tính tổng sau đây một cách hợp lý nhất.

a/ 67 + 135 + 33

b/ 277 + 113 + 323 + 87

ĐS: a/ 235                      b/ 800

Bài 2: Tính nhanh các phép tính sau:

a/ 8 . 17 . 125

b/ 4 . 37 . 25

ĐS:  a/ 17000                 b/ 3700

Bài 3: Tính nhanh một cách hợp lí:

a/ 997 + 86                                                  b/ 37. 38 + 62. 37

c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001                        d/ 67. 99 ; 998. 34

e) 135 + 360 + 65 + 40

Hướng dẫn giải

a/ Cách 1: Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng.

997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083

Cách 2: Thêm vào số hạng này đồng thời bớt đi số hạng kia với cùng một số.

997 + 86 = (997 + 3) + (86 -3) = 1000 + 83 = 1083

b/ Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

38 + 62. 37 = 37.(38 + 62) = 37.100 = 3700.

c/ 43. 11 = 43.(10 + 1)  = 43.10 + 43. 1 = 430 + 43 = 4373.

67.101= 6767

423.1001 = 423 423

d/ 67. 99 = 67.(100 – 1) = 67.100 – 67 = 6700 – 67 = 6633

34 = 34. (100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932

e) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + ( 360 + 40) = 200 + 400 = 600.

Bài 4: Tính nhanh các phép tính:

a/ 37581 – 9999                                          b/ 7345 – 1998

c/ 485321 – 99999                                       d/ 7593 – 1997

Hướng dẫn giải

a/ 37581 – 9999 = (37581 + 1 ) – (9999 + 1) = 37582 – 10000 = 89999

b/ 7345 – 1998 = (7345 + 2) – (1998 + 2) = 7347 – 2000 = 5347

c/ ĐS: 385322

d/ ĐS: 5596

Bài 5: Tính tổng sau đây một cách hợp lý nhất.

a) 67 + 135 + 33

b) 277 + 113 + 323 + 87

a) 28. 64 + 28. 36 = 28.(64 + 36 ) = 28. 100 = 2800

b) 3. 25. 8 + 4. 37. 6 + 2. 38. 12 = 24. 25 + 24. 37 + 24. 38 = 24.(25 + 37 + 38 )
= 24. 100 = 2400

Hướng dẫn giải

a) 67 + 135 + 33 =(67+33) + 135 = 100 + 135 = 235

b) 277 + 113 + 323 + 87 = (277+ 323) + (113+ 87) = 600 + 200 = 800

c) Quy tắc đặt thừa số chung :

64 + 28. 36 = 28.(64 + 36 ) = 28. 100 = 2800

d) Quy tắc đặt thừa số chung :

25. 8 + 4. 37. 6 + 2. 38. 12 = 24. 25 + 24. 37 + 24. 38 = 24.(25 + 37 + 38 )

Bài 6: Tính nhanh các phép tính sau:

a) 8.17.125                                                    b) 4.37.25

Hướng dẫn giải

a) 8.17.125 = (8 .25).17 =100.17=1700

b) 4.37.25 = ( 25.4).37 = 100.7=700

Bài 7: Tính nhanh:

a) 25. 12                      b) 34. 11                          c) 47. 101

d) 15.302                    e) 125.18                         g) 123. 1001

Bài 8: Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) 5. 125. 2. 41. 8

b) 25. 7. 10. 4

c) 8. 12. 125. 2

d) 4. 36. 25. 50

Bài 9: Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) 38. 63 + 37. 38

b) 12.53 + 53. 172– 53. 84

c) 35.34 +35.38 + 65.75 + 65.45

d)  8 + 60.2 + 21.8

e) 28 + 36.82 + 64.69 + 64.41

Bài 1: Tính nhanh:

a) 323 + 677 + 92 + 108

b) 167 + 355 + 345 + 133

Bài 2: Tính nhanh:

a) 997 + 18

b) 999 + 4

c) 999 + 99 + 9

d) 1999 + 199 + 19 + 4

Bài 3: Tính nhanh:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +….. + 17 + 18 + 19

b) 101 + 102 + 103 + 104 + 896+ 897 + 898 + 899

Lời giải:

Bài 1: Tính nhanh:

a) 323 + 677 + 92 + 108 = (323 + 677) + (92 + 108) = 1000 + 200 = 1200

b) 167 + 355 + 345 + 133 = (167 + 133) + (355 + 345) = 300 + 700 = 1000

Bài 2: Tính nhanh:

a) 997 + 18 = (997 + 3) + 15 =  1000 + 15 = 1015

b) 999 + 4 = (999 + 1) + 2 =  1000 + 3 = 103

c) 999 + 99 + 9 = (999 + 1) + (99 + 1) + 7 = 1000 + 100 + 7 = 1107

d) 1999 + 199 + 19 + 4 = (1999 + 1) + (199 + 1) + 2 = 2000 + 200 + 2 = 2202

Bài 3: Tính nhanh:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +….. + 17 + 18 + 19

Nhận xét: Có 19 số hạng, ta tiến hành ghép thành 9 cặp có tổng bằng 19 và dư số 19 như sau:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +….. + 17 + 18 + 19 = (1+18) + (2+17) + … + 19 = 19 x 10 = 190

b) 101 + 102 + 103 + 104 + 896+ 897 + 898 + 899 = (101+899)+(102+898)+(103+897)+(104+896)

= 1000+1000+1000+1000=4000

Bài toán: Tính nhanh

a) 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 -3 + 2 – 1
=  (10 – 9) + (8 – 7) + (6 – 5) + (4 -3) + (2 – 1)

=  1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 1 x 5 = 5

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0
= (1 + 9) + (3 + 7) + (10 +0) + (8 + 2) + (6 + 4) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 10 x 5 + 5

= 50 + 5 = 55

Bài toán: Tính nhanh:

a) 99-97+95-93+ 91- 89 +… +7-5+3-1
b) (50-49)+(48-47)+(46-45)+…+(4-3)+(2-1)

Bài giải:

a) 99-97+95-93+ 91- 89 +… +7-5+3-1
= (99-97)+(95-93)+ (91-89) +… + (7-5)+(3-1)
= 2+2+2+…+2+2=

Xét dãy số gồm các số bị trừ 99; 95; 91;…7; 3 có số các số là
(99-3) : (99-95) +1= 25
Vậy tổng trên có 25 phép trừ , mỗi phép trừ có giá trị bằng 2
=> kết quả 2 x 25 =50

b) Tương tự câu a
(50-49)+(48-47)+(46-45)+…+(4-3)+(2-1)
= 1+1+1+…+1+1
Xét dãy số gồm các số bị trừ 50;48;46…;4;2 có số các số là
(50-2):2+1= 25
Tổng trên có kết quả cần tìm là 1 x 15 =25

Các em học sinh lớp 6 thử sức mình với 3 bài tập tính nhanh với phép trừ và phép chia dưới đây xem có giải được không nhé.

Tính nhanh bài tập phép trừ và phép chia