Bài toán: Một hình thang có diện tích 36cm2. Đáy lớn gấp đôi đáy bé và gấp ba chiều cao. Tính chiều cao, đáy lớn, đáy bé.

Giải:

Xem chiều cao có 1 phần thì đáy lớn có 3 phần và đáy bé có 3 : 2 = 1,5 (phần).
Diện tích hình thang = (trung bình 2 đáy) x cao
Số phần của trung bình 2 đáy là:
(3 + 1,5) : 2 = 2,25 (phần)
Ta có bài toán Tích và Tỉ. Trung bình 2 đáy có 2,25 phần, chiều cao 1 phần.
Vẽ hình chữ nhật có chiều rộng ứng với số phần chiều cao, chiều dài ứng với số phần trung bình 2 đáy.
Diện tích 1 hình vuông là:
36 : 2,25 = 16 (cm2)
Cạnh hình vuông bằng với chiều cao hình thang là 4cm (vì 4×4=16).
Đáy lớn hình thang là:
4 x 3 = 12 (cm)
Đáy bé hình thang là:
12 : 2 = 6 (cm)