Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Thẻ: bồi dưỡng hsg

Bài toán Tìm số – Bồi dưỡng HSG lớp 1

Dạng tìm một số Bài 1 : a) Tìm một số biết rắng số đó cộng với 7 thì cũng bằng 7 trừ đi số đó.———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— b) Tìm một số, biết lấy 5 chục trừ đi số đó cộng với 20 cộng với 30 thì được kết quả là 90………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2 a, Tìm một […]

Bài toán Lập số – Bồi dưỡng HSG lớp 1

Bài toán lập số: a) Cho các chữ số 0, 4, 9 . Hãy lập tất cả các số có hai chữ số, rồi viết theo thứ tự từ bé đến lớn …………………………………………………………………………………… b) Cho các chữ số 8, 5, 1, 4 . Hãy lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau, […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán