Bài toán: “Tích của 2 số là 300 nếu ta thêm 1 chữ số 4 vào bên phải thừa số thứ nhất thì ta được tích mới là 3100. Tìm hai số đó.

Giải:

a x b =300
a4 × b = 3100
(a x 10 +4)×b =3100
a x b x 10 + 4 × b =3100
300 ×10+4×b =3100
4×b=3100-3000=100
b=100÷4=25
a=300÷25=12

Dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tích của 2 số là dạng toán khó trong chương trình nâng cao bồi dưỡng Toán tiểu học.

Chúng ta đi xét bài toán cụ thể dưới đây:

Bài toán: Tìm hai số có tổng là 356, tích là 31675

Giải:

Tích của hai số có tận cùng là 5 nên 1 trong 2 số phải có tận cùng là 5

Mà tổng của 2 số có tận cùng là 6. Nên số còn lại có tận cùng là 1

Mà 25*7*181=175*181=31675

Và 175+181=356

Số thứ nhất là 175

Số thứ hai là 181

Dưới đây là Bài toán so sánh phân số nâng cao lớp 4 dành cho học sinh khá giỏi. Làm được bài toán phân số dạng này các em hãy làm theo phương pháp.

Bài toán: So sánh 2 phân số $ \displaystyle \frac{{1995}}{{1996}}$ và $ \displaystyle \frac{{1996}}{{1997}}$.

Giải:

Ta có:

$ \displaystyle 1-\frac{{1995}}{{1996}}=\frac{1}{{1996}}$

$ \displaystyle 1-\frac{{1996}}{{1997}}=\frac{1}{{1997}}$

So sánh: $ \displaystyle \frac{1}{{1996}}>\frac{1}{{1997}}$

⇒ $ \displaystyle \frac{{1995}}{{1996}}<\frac{{1996}}{{1997}}$

Dạng tìm một số

Bài 1 :

a) Tìm một số biết rắng số đó cộng với 7 thì cũng bằng 7 trừ đi số đó.————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

b) Tìm một số, biết lấy 5 chục trừ đi số đó cộng với 20 cộng với 30 thì được kết quả là 90…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2

a, Tìm một số, biết số liền trước của số đó là 49-Số đó là…………

b) Tìm một số biết số liền sau của số đó là 98-Số đó là…………….

c) Để số A trừ đi 34 bằng số 32 cộng với 23 thì số A phải là số nào?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Dạng tìm 2 số

Bài 1:

a) Tìm 2 số sao cho cộng 2 số đó lại ta được kết quả là 5 và lấy số lớn trừ đi số bé được kết quả là 1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Tìm hai số sao cho cộng 2 số đó được kết quả là số lớn nhất có 1 chữ số, và số thứ nhất liền trước số thứ hai……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Cho các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

a) Tìm các cặp số cộng lại có kết quả bé hơn 4-Các cặp số đó là: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Bài toán lập số:

a) Cho các chữ số 0, 4, 9 . Hãy lập tất cả các số có hai chữ số, rồi viết theo thứ tự từ bé đến lớn
……………………………………………………………………………………
b) Cho các chữ số 8, 5, 1, 4 . Hãy lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau, rồi viết theo thứ tự từ lớn đến bé:
……………………………………………………………………………………
c) Cho các chữ số 2, 7, 8, 0. Nếu viết thêm chữ số 5 vào bên phải các chữ số đó ta được các số nào. Viết các số vừa lập được theo thứ tự tăng dần
……………………………………………………………………………………
– Kết quả phép trừ của số lớn nhất với số bé nhất là: …………………………..