Tiểu học

Tổng hợp các bài toán dành cho học sinh cấp tiểu học các lớp 1, 2, 3, 4, 5 với những câu đố về Toán học, bài tập cơ bản và nâng cao.

Bài toán tính tổng của học sinh lớp 5

Bài toán: Tính tổng $latex \displaystyle E=\frac{2}{{15}}+\frac{3}{{40}}+\frac{{11}}{{152}}+\frac{{13}}{{608}}+\frac{{25}}{{1824}}+\frac{{30}}{{4959}}$ Lời giải: Thử với 2 phân số đầu tiên của tổng E dễ...

Xem thêm
Page 2 of 14 12314