Toán lớp 5

Bài tập viết tổng thành tích của 2 thừa số

516

Bài toán: Viết các tổng sau thành tích của 2 thừa số:

a, 132 + 77 + 198

b, 5555 + 6767 + 7878

c, 1997, 1997 + 1998, 1998 + 1999, 1999

Giải

a, 132 + 77 + 198
= 11 x 12 + 11 x 7 + 11 x 18
= 11 x (12 + 7 + 18) ( nhân 1 số với 1 tổng)
= 11 x 37

b, 5555 + 6767 + 7878
= 55 x 101 + 67 x 101 + 78 x 101
= 55 + 67 + 78) x 101
= 200 x 101

c, 1997, 1997 + 1998, 1998 + 1999, 1999
= 1997 x 1,0001 + 1998 x 1,0001 + 1999 x 1,0001
= (1997 + 1998 + 1999) x 1,0001
= 5994 x 1,0001 ( nhân 1 tổng với 1 số)

Tiểu học

Tìm 2 số biết tổng 1434 và giữa 2 số có 3 số lẻ

533

Bài toán: Tổng của 2 số chẵn bằng 1434. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có ba số lẻ.

Giải:

Giữa chúng có 3 số lẻ vậy hiệu 2 số đó là: 3×2=6

Số lớn là (1434+6):2=720

Số bé là 1434-720=714

Tiểu học

Bài toán tìm 2 số khi biết tổng và điều kiện cho trước

418

Bài toán:

Tổng hai số là 114,6. Nếu gấp số lớn lên 5 lần , số nhỏ lên 3 lần thì được 489.Tìm hai số đó.

Xem đáp án (click):

Gợi ý giải:
Giả sử cả 2 số gấp lên 3 lần thì tổng mới là
114,6 x 3 = 343,8
Hai lần số lớn là
480 – 343,8 = 145,2
Số lớn là
145,2 : 2 = 72,6
Số bé là
114,6 – 72,6 = 42

Tiểu học

Tìm 3 số có tích là 210, tổng là 18

485

Nội dung bài toán: Tìm 3 số biết Tích của 3 số đó là 210 và tổng của ba số 18. Tìm số lớn nhất?

Xem đáp án (click):

Ta có:
210 = 2 x 3 x 5 x 7 = 6 x 5 x 7
Mà 6 + 5 + 7 = 18
=> 3 số cần tìm là 5, 6 và 7
Số lớn nhất là 7.