Bài tập bé tô màu xanh cho hình và gọi tên

67

Bạn chỉ vào chiếc lá và hỏi bé chiếc lá có màu gì. Khi bé nói chiếc lá có màu xanh thì bảo bé tô màu xanh vào hình và gọi tên các hình.

Bài tập bé tô màu xanh cho hình và gọi tên