Ngoài lề

Bài toán nhìn hình điền số

529

CÂU 1:

Nhìn hình điền số?

Bài toán nhìn hình điền số

CÂU 2:

Bạn đoán xem số nào nhé?

Bài toán nhìn hình điền số-1