Đề bài và lời giải ở trong hình dưới đây:

Giải bài toán BĐT trong đề kiểm tra Toán tháng 9 trường Archimedes

 

Hôm qua trường Archimedes tổ chức thi tuyển lớp 6 có bài toán sau nhiều bạn không giải được. Mời mọi người giải trí tìm số này:

Tìm số nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau chia hết cho 36.

Lời giải:

Số nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau là 1023456 có tổng các chữ số là 21.

Số cần tìm chia hết cho 4 và 9 nên tổng các chữ số sẽ là 27.

Các số có 7 chữ số khác nhau có tổng các chữ số bằng 27 sắp xếp từ bé đến lớn là: 1023489; 1023498; 1023579; 1023597; 1023678; 1023687; 1023768;…

Trong các số trên thì số bé nhất là 1023768.

Dưới đây là 5 bài toán hay và khó trong kì thi vào lớp 6 lần thứ 2 của trường quốc tế Archimedes.

1.Một lớp quyết định đi ăn Pizza bằng tiền quỹ lớp. Biết nếu ăn suất 30 ngàn thì thừa 160 ngàn và nếu ăn suất 40 ngàn thì sẽ có 4 bạn không được ăn. Tính số học sinh của lớp và số tiền quỹ?

2.Cỏ tươi chứa 75% nước. Phơi 3 tạ cỏ tươi thì được 120 kg cỏ khô. Tính % nước trong cỏ khô.

3.Viết số lớn và nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau chia hết cho 36?

4.Sau 3 bài kiểm tra một lớp có số bạn 3 điểm 10 bằng số bạn có 1 điểm 10 và bằng 1/3 số bạn có 2 điểm 10. Tính số học sinh của lớp biết tổng số của các điểm 10 là 60 bài và có 4 bạn không đạt điểm 10 nào.

5. Hình học

5 bài thi hay và khó vào lớp 6 lần 2 của trường Archimedes