Toán lớp 2

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2

680

Bài 1: Bạn An xếp que diêm thành 2 số và đã đặt dấu so sánh sai. Em hãy đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở 1 số để có so sánh đúng (vẫn giữ nguyên dấu >)

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2

Bài 2: Bạn Bình xếp que diêm thành 2 số và đã đặt dấu so sánh sai. Em hãy đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở 1 số để có so sánh đúng (vẫn giữ nguyên dấu =).

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-1

Bài 3: Đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở một chữ số trong số 58 ta được số mới nào?

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-2

Bài 4: Đổi chỗ chỉ 1 que diểm ở một chữ số trong số 69, ta có thể có nhiều nhất mấy cách để được số mới có 2 chữ số?

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-3

Bài 5: Một bạn xếp các que diêm thành các số có hai chữ số và điền dấu so sánh sai như sau:

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-4

Em hãy đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở một chữ số trong các số 69 hoặc 96 để có so sánh đúng (vẫn giữ nguyên dấu >)