Ở bài viết này chúng ta sẽ đi khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c qua ví dụ minh họa ngay dưới đây.

Ví dụ: Khảo sát hàm số y = x4 – 2x2 – 3.

Giải:

Bài toán khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c

Bài toán khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c-1

Bốn dạng đồ thị của hàm số trùng phương:

Bài toán khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c-2