Bài toán: Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau và số lớn nhất có một chữ số

Giải:

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 102

Số lớn nhất có một chữ số là 9

Vậy tổng cần tìm là: 102 + 9 = 111.

Bài toán: Tìm số lớn nhất điền vào chỗ chấm

148 < …… < 155

90 > 91 – ……> 85

72 < 77 – ……< 79

65 < 24 + ……< 72