Tiểu học

So sánh độ dài đoạn thẳng – Toán nâng cao lớp 2

339

Bài toán: Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN . Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn thẳng NP.

Giải:

ABC = AB + BC

MNP = MN + NP

Có ABC = MNP và AB > MN

Suy ra: BC < MN

Toán lớp 2

Bài toán so sánh độ dài đoạn thẳng lớp 2

629

Bài toán: Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN. Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn thẳng NP.

Giải:

Độ dài đường gấp khúc ABC = AB + BC

Độ dài đường gấp khúc MNP = MN + NP

Có ABC = MNP và AB > MN

Suy ra: BC < MN