Toán lớp 7

Một số bài tập về dãy tỉ số bằng nhau

276

DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Một số bài tập về dãy tỉ số bằng nhau

Toán lớp 7

Giải bài toán lớp 7 áp dụng dãy tỉ số bằng nhau

947

Bài toán: Cho $ \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ chứng minh rằng:

$ \displaystyle \frac{5 a+3 b}{5 a-3 b}=\frac{5 c+3 d}{5 c-3 d}$

$ \displaystyle \frac{a \cdot c}{b \cdot d}=\frac{a^{2}+c^{2}}{b^{2}+d^{2}}$

Giải:

Hướng dẫn: biến đổi tương đương về dãy tỉ số đã cho.

Giải bài toán lớp 7 áp dụng dãy tỉ số bằng nhau