Trung học phổ thông

Sử dụng BĐT Bunhiacốpxki để chứng minh BĐT lượng giác

752

Bất đẳng thức Bunhiacốpxki cùng với BĐT Cauchy (Cô si) được sử dụng nhiều để chứng minh BĐT lượng giác. Mời các bạn xem ví dụ dưới đây.

Sử dụng BĐT Bunhiacốpxki để chứng minh BĐT lượng giác

Sử dụng BĐT Bunhiacốpxki để chứng minh BĐT lượng giác-1