Trung học cơ sở

Bài toán tìm góc của tam giác biết tổng bình phương chu vi

462

Đề bài: Tam giác ABC có chân đường cao hạ từ A nằm giữa B và C. Biết tổng bình phương chu vi hai tam giác con bằng bình phương chu vi của tam giác ABC. Hỏi góc A bằng bao nhiêu?

Bài toán tìm góc của tam giác biết tổng bình phương chu vi