Toán lớp 3

Viết các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, lớn đến bé

683

Bài toán: Cho các số sau: 346 ; 436 ; 464 ; 453 ; 643

1) Viết các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………..

2) Viết các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………..

Giải:

1) Các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: 346 ; 436 ; 453 ; 464 ; 643

1) Các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: 643 ; 464 ; 453 ; 436 ; 346