Trung học phổ thông

Bài toán vui về diện tích hình lục giác

638

Bài toán: Chứng minh rằng nếu diện tích hình lục giác đều bằng 1260 thì diện tích tất cả các đa giác bên trong đều là cấc số tự nhiên.

Bài toán vui về diện tích hình lục giác