Tiểu học

Giải bài toán tính chu vi hình bình hành ABCD

501

Hình vẽ bên gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật ABEG. Biết: BC=20cm, BE=18cm, AH=27cm. Tính chu vi hình bình hành ABCD.

Giải bài toán tính chu vi hình bình hành ABCD

Xem đáp án (click):

Diện tích hình bình hành ABCD là:
20 x 27 = 540 cm2
Độ dài đáy CD là:
540 : 18 = 30 cm
Chu vi hình bình hành ABCD là:
(30 + 20) x 2 = 100 cm