Toán lớp 1

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

596

Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Câu 1:

Trong hình vẽ có bao nhiêu điểm được đánh dấu?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 8

Câu 2:

Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 5

Câu 3:

Hình có 5 đoạn thẳng nối với nhau là hình nào?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: Hình C

Câu 4:

Xem hình rồi chọn nhận xét đúng?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

A. Hình A có nhiều đoạn thẳng hơn hình B.

B. Hình A và hình B có số đoạn thẳng bằng nhau.

C. Hình A có ít đoạn thẳng hơn hình B.

Đáp án: C

Câu 5:

Có hai đoạn thẳng hay nhiều đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm. Hãy cho biết hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm cắt nhau của các đoạn thẳng?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 6

Câu 6:

Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có thể vẽ được từ 4 điểm A, B, C, D?

Đáp án: 6

Câu 7:

Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng?

Trả lời:

Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất 3 đoạn thẳng.

Câu 8:

Một đoạn thẳng được nối ít nhất từ mấy điểm?

Đáp án: 2

Câu 9:

Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 10

Câu 10:

Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 16